ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μία εξειδικευμένη, & έμπειρη ομάδα.

Η εταιρεία "ΕΓΕΝΚΑ" προσφέρει πιστοποιημένες υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων, σπιτιών, βιομηχανικών χώρων, πλοίων και σκαφών. Διαθέτουμε ένα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και χρησιμοποιούμε σύγχρονα μηχανήματα και αποτελεσματικά καθαριστικά.

 

Τα τελευταία χρόνια εκτός από συνεργεία καθαριότητας, διαθέτουμε και προσωπικό σίτισης και διανομής Γευμάτων (τραπεζοκόμες).

Κατάλληλο και συνεχώς εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει εργασίες σίτισης και διανομής γευμάτων σε νοσοκομεία, στρατιωτικές κατασκηνώσεις, παιδικούς σταθμούς κτλ.

Οι αλλεπάλληλες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και ο συνεχώς ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων εξασφαλίζει την δημόσια υγεία και την ικανοποίηση  όλων των πελατών μας.

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό